جستجو کردن
Close this search box.
ترانه یه روز یه آقا خرگوشه
در حال بارگذاری...

ترانه یه روز یه آقا خرگوشه

متن ترانه یه روز یه آقا خرگوشه

یه روز یه آقا خرگوشه؛ رسید به یه بچه موشه●♪♫
موشه دوید توو سوراخ؛ خرگوشه گفت، آخ!●♪♫
وایسا وایسا! کارت دارم…●♪♫
من خرگوشِ بی آزارم●♪♫
بیا از سوراخت بیرون… نمی خوای مهمون؟!●♪♫
یواش موشه اومد بیرون؛ یه نگاهی کرد به مهمون●♪♫
دید که گوشاش درازه؛ دهنش بازه!●♪♫
شاید می خواد بخورتم!●♪♫

یا با خودش، ببرتم…●♪♫
پس میرم پیشِ مامانم؛ آن جا می مانم…●♪♫
مادرِ موشه عاقل بود؛ زنی باهوش و کامل بود●♪♫
یه نگاهی کرد به خرگوش…●♪♫
گفت به بچه موش…●♪♫
نترس جونم! اون مهمونه… خیلی خوب و مهربونه…●♪♫
پس برو پیشش؛ سلام کن… بیارش خونه…●♪♫